รหัสต่าง ๆ ในระบบ GFMIS

ลำดับ

รายการ

ดาวน์โหลด

1

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน ปี 2560

2

รหัสงบกลาง ปี 2560

3

รหัสหน่วยนับ

4

รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS

5

รหัส GPSC และ หมวดวัสดุ

6

รหัสนำส่งรายได้แผ่นดิน

7

ผังบัญชีมาตรฐาน เวอร์ชั่น 2551 (เฉพาะรหัสที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์