รหัสในระบบ GFMIS

ลำดับ

รายการ

Download

1

รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

2

รหัสงบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3

รหัสหน่วยนับ

4

รหัสหน่วยงานคู่ค้าในระบบ GFMIS

5

รหัส GPSC และ หมวดวัสดุ

6

รหัสนำส่งรายได้แผ่นดิน

ประเภทเอกสาร Excel Loader